Vedtægter

 • 1. NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er sportsklubben ”Freja” (Horsens Freja). Foreningens adresse er postboks 1031, 8700 Horsens, eller formandens adresse. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. Foreningens farver er hvid/rød dog må spilledragter fravige herfra. Foreningen er stiftet den 16. marts 1949 på et møde mellem unge mennesker fra ”Odinsgården”, ”Sønderport” og tilstødende gader.

Foreningen skal være medlem ved DBU, DBU Jylland, DHF, JHF, DGF under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Handicap Idrætsforbund (DHIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

Horsens Freja må gerne være medlem ved flere specialforbund en pt. under DIF. Desuden kan bestyrelsen beslutte at være medlem af lokale interesseorganisationer.

 • 2. FORMÅL

Foreningens formål er at samle børn, unge og ældre til idræt. Horsens Freja skal tilbyde og udbrede kendskabet til flere forskellige idrætter i et attraktivt og alderssvarende socialt miljø, der tager sit udgangs-punkt i medlemmernes eget engagement og medansvar for at drive Horsens Freja.

 • 3. OPGAVER

Bestyrelsen er berettiget til at lave aftale vedrørende driften af kantinen/cafeteriet i klubhuset.

Klubemblemer, symboler m.v. skal godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer – efter indstilling fra de generalforsamlingsvalgte udvalg – bestemmelse om modtageren af klubbens lederpokal. Denne pokal kan kun tildeles en person eller flere personer i fællesskab, såfremt denne/disse ikke har modtaget nogen vederlag for sit/deres arbejde i klubben.

Bestyrelsen er ansvarlig for udgivelse af eventuelt forenings-medlemsblad.

 • 4. MEDLEMSKAB

Som aktivt eller passivt medlem kan foreningens bestyrelse optage enhver person. Optagelsen som medlemmer af umyndige, dvs. af børn og unge under 18 år, kræver skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasser eller online.

Medlemskabet giver adgang til deltagelse i foreningens aktiviteter, mod betaling af de til enhver tid fastsatte kontingentsatser herfor, samt generalforsamlinger, ligesom medlemmet må overholde de i vedtægterne anførte pligter.

Bestyrelsen kan efter indstilling udnævne Æresmedlemmer

 • 5. KONTINGENT

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 • 6. UDMELDELSE

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens kasser og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent, samt eventuel skyldigt mellemværende med klubben som helhed inkl. kantinen” frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

Restance

Er et medlem i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Under alle omstændigheder fortabes stemmeretten og retten til at deltage i foreningens aktiviteter ved kontingentrestance ud over 2 måneder. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

 Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Beslutningen herom kræver, at mindst 3/5 dele af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og han kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love, jf. § 15.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings-beslutning kan kun optages som medlem ved en ny general-forsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 • 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING / OPGAVER

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar måned, indkaldes med mindst 21 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse eller på klubbens hjemmeside.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag skal optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, over den til enhver tid gældende myndighedsalder, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, jf. § 6, afs. 2. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

 • 8. DAGSORDEN

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingent, jvf. § 5
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Udvalgsberetning
 7. Valg af formand, jvf. § 11
 8. Valg af den øvrige bestyrelse, jvf. § 11
 9. Valg af 1 suppleanter til bestyrelsen, jvf. § 11
 10. Valg af 2 interne revisorer, 1 revisorsuppleant, jvf. § 14
 11. Pokaluddeling
 12. Eventuelt
 • 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE MV

Generalforsamlingen vælger sin dirigent.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal (en over midten), jvf. dog § 6, § 15 og § 17. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af et stemmeberettiget medlems afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

 • 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæring er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

 • 11. BESTYRELSESVALG

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold herunder i kontrolfunktionen overfor de valgte underudvalg. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, nemlig en formand, en næstformand og op til 5 bestyrelsesmedlemmer.I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hovedforeningens kasserer kan findes både internt og eksternt i bestyrelsen og udpeges alene af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formand og næstformand skal ikke være på valg i samme år. Genvalg kan finde sted.

Der vælges ligeledes 1 suppleant til bestyrelsen for et år ad gangen.

Bestyrelsen leder ”Freja” og udpeger nødvendige udvalgsformænd.

 • 12 KONSTITUERING–FORRETNINGSORDEN–TEGNINGSRET

Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum halvdelen af medlemmerne er til stede.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Bestyrelsens forhandlinger føres dateret protokol.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden.

Ved almindelige daglige økonomiske dispositioner er det bestyrelsens opgave at varetage tegningsreglerne.

Bestyrelsen nedsætter øvrige udvalg der ikke vælges på generalforsamlingen jvf. punkt 11.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af hele bestyrelsen. Lønnet arbejdskraft kan antages.

 •  13. REGNSKAB

Foreningens regnskab løber fra 1. januar -31. december. Kassereren er pligtig til at føre et klart og tydeligt regnskab, og som bevis på regnskabets rigtighed altid at have adgang til tydelige og originale bilag.

Bestyrelsen skal inden 20. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 • 14. REVISION

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen, 2 interne kritiske revisor og 1 intern revisorsuppleant, jvf. § 8.

Revisorerne skal hvert år i januar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 • 15. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • 16. ORDENSREGLER

Alle medlemmer i ”Horsens Freja” er pligtige til at overholde de ordensregler, bestyrelsen vedtager for klubhus og spille faciliteter på klubbens hjemsted.

Overtrædelse kan medføre bortvisning eller karantæne.

Grove tilfælde kan medføre eksklusion, jvf. § 6.

Grov uagtsomhed eller tilsidesættelse af ordensreglement kan medføre erstatningspligt.

 • 17. FORENINGENS OPLØSNING

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ delen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ dele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpel stemmeflerhed her er tilstrækkelig.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til velgørende idrætslige formål efter beslutning truffet af den særlige indkaldte ekstraordinære generalforsamling.